Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Kompleks Starego Zamku i Parku
Projekt:  „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”
Miasto:  Żywiec
Okres realizacji:  Od kwietnia 2008 r. do grudnia 2009 r.
Budżet projektu:  12.213.130,14 zł (źrodła: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Operacyjny Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Środki własne Gminy Żywiec)
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed projektem

 

Kompleks Starego Zamku i Parku Habsburgów to zlokalizowany w centrum miasta,
(w obszarze Staromiejskiego Układu Urbanistycznego, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej katedry i rynku), wpisany do rejestru zabytków, unikalny przykład dziedzictwa kulturowego, składający się ze Starego Zamku wraz z otaczającymi go: Stajnią, Wozownią,  oficynami wschodnimi i Parkiem Habsburgów o powierzchni 24 ha wraz z zabytkową małą architekturą. Jego początki datowane są na XV wiek, następnie kilkakrotnie zmieniał on swój charakter i był przebudowywany. Po raz ostatni obiekt wyremontowany został gruntownie przez Arcyksięcia Karola Stefana Habsburga w 1850 roku, a od tego czasu w Zamku, otaczających go oficynach oraz w Parku wykonywano systemem gospodarczym jedynie doraźne prace remontowe. Nie przyniosły one spodziewanych efektów, w konsekwencji czego substancja budowlana obiektu ulegała dalszej, bardzo szybkiej degradacji. Szczególnym zagrożeniem dla osób przebywających w pobliżu kompleksu była ewentualność osunięcia się części murów. Występujące niebezpieczeństwo korzystania z tego obiektu skutecznie utrudniało prowadzenie w nim działalności kulturalnej, nie sprzyjało też kreowaniu wizerunku Żywca jako turystycznej stolicy Beskidów. Stan techniczny obiektu, a przede wszystkim oficyn wschodnich, uniemożliwiał jego pełne wykorzystanie
na cele kulturalne oraz ograniczał możliwości spożytkowania wielkiego potencjału turystycznego, jaki posiada. Szczególnie widoczny był dysonans estetyczny pomiędzy zrewitalizowaną już częścią obiektu a pozostającymi nadal w katastrofalnym stanie technicznym oficynami wschodnimi kompleksu, Domkiem Chińskim czy innymi zniszczonymi obiektami małej architektury Parku Habsburgów. Katastrofalny stan techniczny obiektu groził nieodwracalną utratą tego wspaniałego przykładu europejskiego dziedzictwa kulturowego i jednego z najcenniejszych zabytków województwa śląskiego.
W opinii konserwatora zabytków Stary Zamek wraz z otaczającymi go oficynami wymagał podjęcia natychmiastowych prac renowacyjnych, przeciwdziałających jego nieodwracalnemu zniszczeniu.

 

Opis projektu

 

Projekt realizowany jest na terenie kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów
w Żywcu. Realizacja zadania pozwoli nie tylko zachować w dobrym stanie technicznym ten zabytkowy obiekt - wspaniały przykład europejskiego dziedzictwa kulturowego, ale też  wykreować narodowy produkt turystyki kulturowej: "Od Komorowskich do Habsburgów - żywiecki skarbiec kultury i tradycji". Aby mogło to nastąpić konieczne są:

1. Renowacja oficyn wschodnich kompleksu i ich rewitalizacja obejmująca utworzenie Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej wraz z Publicznym Punktem Dostępu do Internetu i salą prelekcyjną oraz Centrum Promocji Kultury Żywieckiej, które działać będzie w oficynach wschodnich i poddanym renowacji Domku Chińskim. Informacja kulturalno-turystyczna jest na terenie obiektu niezbędna, gdyż zapewnia szeroki dostęp mieszkańców i turystów do oferty Muzeum Miejskiego oraz innych propozycji kulturalnych, które składają się na żywiecki produkt turystyki kulturowej. Z kolei Centrum Promocji Kultury Żywieckiej realizować będzie projekty kulturalne, przygotowywane we współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej: prelekcje, wystawy, konferencje, koncerty i wieczory literackie oraz inne działania kulturalne, adresowane
do szerokiej publiczności mieszkańców i turystów.

2. Renowacja trzech pomieszczeń na parterze Starego Zamku w Żywcu wraz z częściową wymianą instalacji w obiekcie, udostępnienie zwiedzającym odsłoniętych reliktów dawnej baszty oraz utworzenie sal ekspozycyjnych Muzeum Miejskiego w Żywcu z przeznaczeniem na:

- "żywą ekspozycję”, gdzie zwiedzający będą mieli możliwość uczestniczenia w pokazach działania tradycyjnej żywieckiej kuźni zgodnie z procesem technologicznym obróbki metali w minionych wiekach oraz w pokazach wytwarzania naczyń ceramicznych w tradycyjnej pracowni garncarskiej przy użyciu koła garncarskiego oraz pieca elektrycznego;

- cześć konserwatorsko – rekonstrukcyjną, prezentującą zabytki w trakcie konserwacji wraz z dokumentacją fotograficzną,

- ekspozycję materiału z wykopalisk w okolicach Starego Zamku, Góry Grojec oraz z terenu Żywiecczyzny,

- zrekonstruowaną mennicę fałszerską Mikołaja Komunieckiego, gdzie organizowane będą pokazy tworzenia monet.

3. Renowacja małej architektury w Parku Habsburgów: ciągi piesze, mostki, ogrodzenie, oświetlenie, odtworzenie śladu rzeki Młynówki, renowacja fontanny i Domku Chińskiego oraz budowa toalet publicznych - na bazie tej infrastruktury jako rozszerzenie oferty kulturalnej obiektu organizowane będą przejażdżki powozami wraz z przewodnikami muzealnymi dla mieszkańców i turystów, zwiedzających Park Habsburgów oraz organizowane będą plenerowe koncerty i widowiska "światło-dźwięk", do czego niezbędny jest zakup kostiumów i rekwizytów epokowych oraz powozów. Należy także nadmienić, że na terenie obiektu zamieszkuje obecnie kilka koni, dla których zbudowano nowoczesną stajnię w Parku.

4. Uzupełnienie infrastruktury poddanej renowacji w ramach projektu o adekwatne wyposażenie do prowadzenia działalności wystawienniczej Muzeum Miejskiego, Punktu Informacji Kulturalno-Turystycznej oraz Centrum Promocji Kultury Żywieckiej. Będzie
to sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe, niezbędne do prawidłowego organizowania na terenie kompleksu działalności opisanej w przedmiotowym projekcie, jak również wyposażenie specjalistyczne na cele ekspozycyjno-wystawienicze Muzeum Miejskiego,
a także kostiumy i rekwizyty epokowe oraz powozy, związane z wdrożeniem produktu turystyki kulturowej "Od Komorowskich do Habsburgów - żywiecki skarbiec kultury
i tradycji".

 

Działania społeczne powiązane z projektem

 

Odbiorcami projektu są zarówno mieszkańcy Żywca, mający na co dzień dostęp do oferty kulturalnej kompleksu, jak również turyści krajowi i zagraniczni, szczególnie uprawiający turystykę kulturową, którzy przyjazd do Żywca łączyć będą ze zwiedzaniem kompleksu
i korzystaniem z jego oferty kulturalnej np. udział w koncercie, przejażdżka powozem
po parku w towarzystwie przewodnika. Ponieważ rewitalizacja kompleksu służyć będzie ożywieniu gospodarczemu i turystycznemu Żywca, odbiorcami projektu będą również przedsiębiorcy z branży turystycznej i osoby, które znajdą zatrudnienie dzięki poprawie atrakcyjności turystycznej, kulturalnej oraz inwestycyjnej miasta, jaka nastąpi w związku
z realizacją projektu.

Galeria zdjęć
brak zdjęć w galerii
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów