Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Bielska Starówka
Projekt:  „Nowa Starówka – Nowe Szanse. Rewitalizacja Bielskiej Starówki - I etap”
Miasto:  Bielsko Biała
Okres realizacji:  czerwiec 2005 r. - październik 2006 r.
Budżet projektu:  11 347 418,62 zł
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed projektem

 

Bielska Starówka należała do jednej z bardziej zdewastowanych dzielnic Bielska-Białej.

Do głównych problemów, które miały być rozwiązane należało zniesienie braku dostępności do zmodernizowanej, zgodnej z przyjętymi standardami sieci kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Ponadto  w ramach Projektu rozwiązane miały zostać zagadnienia związane z wysoką awaryjnością istniejących sieci oraz negatywnym wpływem spalin ze starych pieców na czystość powietrza.

 

Opis projektu


Przedmiotem projektu była modernizacja sieci uzbrojenia terenu modernizacja nawierzchni i oświetlenia w ulicach: Celna, Piwowarska i Cieszyńska do Placu Św. Mikołaja oraz przebudowa płyty  Rynku Starego Miasta. Przebudowa rynku obejmowała: wymianę sieci uzbrojenia terenu i nawierzchni,  wykonanie oświetlenia,   wykonanie ekspozycji archeologicznej budynku  „Wagi Miejskiej” i zabytkowej studni kamiennej, budowę zespołu Fontanny z repliką figury Neptuna, zegarem i ciekiem wodnym, rekonstrukcję pomnika Św. Jana Nepomucena,  wykonanie elementów małej architektury.


 

Działania społeczne powiązane z projektem

 

Poniżej znajdują się krótkie opisy projektów realizowanych na obszarze starówki. Projekty te były (będą) realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.


Celem Projektu „Przeciw bezradności – lokalny system wsparcia aktywizacji zawodowej środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bielsku-Białej” (2004-2005) było: zwiększenie zatrudnienia i szans na znalezienie pracy wśród grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: długotrwale bezrobotnych bezdomnych, uzależnionych od alkoholu po programie leczenia odwykowego i postpenitentów. Projekt skierowany był do mieszkańców Bielska-Białej, ze szczególnym uwzględnieniem Centrum Miasta i Starówki, na terenie których występuje najwyższy poziom bezrobocia, a strefa ubóstwa stale się rozszerza. Uczestników objęto wsparciem psychologicznym, w celu zredukowania stresu spowodowanego długotrwałym bezrobociem, zmiany postawy z bierno-roszczeniowej na aktywną oraz rozwoju samodzielności i przejęcia odpowiedzialności za swoją sytuację ekonomiczną. Uczestnicy brali udział w indywidualnych rozmowach wspierająco - doradczych, w zajęciach grup wsparcia, podnieśli swoje kwalifikacje i nabyli nowe umiejętności, dzięki różnego rodzaju szkoleniom aktywizującym i zawodowym. W ramach Projektu stworzono Punkt Wsparcia Aktywności Zawodowej z potencjałem do przekształcenia w Klub Integracji Społecznej.


„Aktywność popłaca – wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (2007-2008). Celem Projektu było: podniesienie poziomu wiedzy o osobistych predyspozycji zawodowych wyzwolenie siły do przezwyciężenia trudności życiowych oraz do aktywnego udziału w procesie nabywania kwalifikacji i umiejętności zawodowych zwiększających szanse na wejście w rynek pracy, integracja ze społeczeństwem osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Beneficjenci podnieśli swoje kwalifikacje zawód., efektem wsparcia psychologicznego był wzrost samooceny i poczucia własnej wartości oraz aspiracji zawód., zwiększyła się odporność na stres i motywacja do aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności w zakresie: sporządzania dok. aplikacyjnych, autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, skutecznego poruszania się po rynku pracy, obsługi komputera i korzystania z Internetu. Kadra merytoryczna w trakcie warsztatów superwizyjnych dokonała przeglądu podejmowanych działań oraz zwiększyła swoją motywację do pracy.


Bielsko-Biała łączy ludzi (2008-2013). Projekt skierowany do osób bezrobotnych poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W roku 2008 uczestnicy objęci zostali wsparciem doradców zawodowych, terapeutów, trenerów i psychol. Integralną część Projektu stanowi Program Aktywności Lokalnej na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnej Osiedla Bielsko-Biała Śródmieście. Polega on na wprowadzeniu środowiskowej metody pracy socjalnej, a ma na celu realizację działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji powołanych do zaspokajania potrzeb tej społeczności, poprzez -między innymi: wsparcie postaw obywatelskich, stworzenie warunków do powstania lokalnych inicjatyw, zwiększenie dostępu do informacji na temat praw i obowiązków mieszkańców, promocję działań prospołecznych. Uczestnikami PAL będą osoby młode - w wieku 15-25 lat, pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Program aktywizujący i integrujący społeczność Śródmieścia Bielsko, ze szczególnym uwzględnieniem Starówki, będzie obejmować następujące działania, które realizowane będą w udostępnionej przez Miasto kamienicy planowanej do rewitalizacji w ramach utworzonej Pracowni Aktywności Lokalnej:

1.       Animacja społeczności lokalnej poprzez prowadzenie edukacji oraz warsztatów kreatywności twórczej, skoncentrowanej w szczególności na dzieci i młodzież w takich dziedzinach, jak np.: teatr uliczny, zajęcia plastyczne, muzyczne, taniec, klub miłośników historii Bielska-Białej oraz inne imprezy i akcje  o charakterze integracyjnym.

2.       Edukacja liderów społeczności lokalnej, debaty społeczne oraz zawiązanie nieformalnej koalicji na rzecz rozwoju Śródmieścia Bielsko.

3.       Uruchomienie Punktu Informacji Obywatelskiej, w którym prowadzone będą nieodpłatnie porady prawne, rodzinne, psychologiczne.

4.       Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych krzewiący i wspierający ideę społeczeństwa obywatelskiego, zrzeszanie się społeczności w organizacjach pozarządowych.

5.        Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” galerii twórczości osób niepełnosprawnych oraz kafejki integracyjnej, w której udostępnione byłyby informacje o mieście i bieżąca prasa.

 

Galeria zdjęć
Bielska Starówka - w trakcie remontu
Bielska Starówka - w trakcie remontu
Bielska Starówka - w trakcie remontu
Bielska Starówka - w trakcie remontu
Bielska Starówka po renowacji
Bielska Starówka po renowacji
Bielska Starówka po renowacji
Bielska Starówka po renowacji
Bielska Starówka po renowacji
Bielska Starówka po renowacji
Zegar na Starówce
Bielska Starówka po renowacji
Bielska Starówka po renowacji
Bielska Starówka po renowacji
Bielska Starówka po renowacji
Bielska Starówka po renowacji
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów