Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Projekt REURIS
Projekt:  REURIS – Revitalisation of Urban River Spaces (Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych)
Miasto:  Katowice
Okres realizacji:  projekt REURIS: 2008-2011, akcja pilotażowa (inwestycja): 2010-2011
Budżet projektu:  Budżet projektu REURIS (całość): 3 409 303 Euro, Projekt REURIS w Katowicach: 412 570 Euro = 1 650280 PLN, w tym akcja pilotażowa (inwestycja): 1 336 000 zł
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed projektem

Teren nadrzeczny, zlokalizowany wzdłuż rzeki Ślepiotki w Ochojcu, na którym realizowane będzie wdrożenie pilotażowe jest zaniedbany i mało atrakcyjny.

Opis projektu

W ramach „Programu dla Europy Środkowej” Miasto Katowice wspólnie z siedmioma partnerami z pięciu miast europejskich realizuje projekt pn. REURIS. Oprócz Miasta Katowice i lidera Projektu - Głównego Instytutu Górnictwa -  w skład grupy wchodzą następujący partnerzy: Miasto Bydgoszcz, Miasta Pilzno i Brno (Czechy) oraz spółka regionalna Aufbauwerk z Lipska , Uniwersytet Lipski i Miasto Stuttgart (Niemcy).

Założeniem projektu jest zbudowanie wspólnego podejścia do kwestii kształtowania w miastach przestrzeni nadrzecznych przyjaznych ludziom. Oprócz części studialnej oraz konsultacji społecznych, Projekt obejmuje wdrożenie pilotażowe.
W części działań dotyczących Katowic, Projekt zakłada stworzenie spójnej wizji rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni nadrzecznej wzdłuż rzeki Ślepiotki oraz zrealizowanie w czasie trwania projektu inwestycji pilotażowej: rewitalizacji i zagospodarowania fragmentu terenu nadrzecznego.
Zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku. W ramach projektu zagospodarowano teren o powierzchni około 4,1 ha położony w otwartej przestrzeni nadrzecznej (długość odcinka rzeki: 450 m), w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów silnie zurbanizowanych, w tym intensywnej zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej i transportowej (okolice osiedla Szenwalda w Ochojcu). Miejsce to pozostawało wyłączone z użytkowania przez około 40 lat i w tym czasie służyło głównie do nielegalnego składowania odpadów. W momencie rozpoczęcia prac teren był zaniedbany, a jego znaczna część pokryta była gruzem i nawiezionymi masami ziemnymi, naturalna okrywa roślinna była w znacznym stopniu wyparta przez roślinność inwazyjną, a na całym terenie brak było elementów małej architektury, przyjaznych użytkownikom. Koryto potoku oraz wyloty kanalizacji deszczowej były w złym stanie technicznym.
W ramach projektu wykonane zostały następujące działania:

1.      Przywrócenie na zboczach i na dnie doliny naturalnej okrywy roślinnej, poprzez:

-         odtworzenie łąki kwietnej o powierzchni ponad 1 ha,

-         odbudowę nadbrzeżnych siedlisk łęgowych z wykorzystaniem metod bioinżynieryjnych, w tym ponowne wprowadzenie rodzimej szaty roślinnej (posadzono kilka tysięcy sztuk bylin);

-         odbudowę siedlisk grądowych z wykorzystaniem metod bioinżynieryjnych, w tym ponowne wprowadzenie rodzimej szaty roślinnej (posadzono kilka tysięcy sztuk bylin oraz kilkaset drzew i krzewów);

-         aktywną ochronę stanowiska rzadkiej rośliny chronionej: skrzypu olbrzymiego.

2.      Wprowadzenie elementów małej architektury, a także urządzeń dydaktycznych: „zielony amfiteatr”, ścieżka edukacyjna (12 stanowisk z tablicami edukacyjnymi), ścieżki spacerowe, ścieżki w formie pomostów, zejścia na dno doliny, mostki, plac edukacyjny, punkty widokowe, miejsca wypoczynku.

3.      Poprawa stanu hydrotechnicznego z równoczesną estetyzacją oraz podniesieniem walorów przyrodniczych, poprzez:

-         remont koryta rzecznego z użyciem naturalnego materiału (głazy, drewno);

-         odnowienie odprowadzenia wód deszczowych z równoczesnym wykorzystaniem fragmentu starego koryta Ślepiotki jako mokradła dla retencji wody i stworzeniem siedlisk dla roślin i drobnych zwierząt.

4.      Wprowadzenie elementów nawiązujących do historii naturalnej oraz dawnych dobrych praktyk użytkowania doliny, poprzez:

-         wyeksponowanie „suchej” pozostałości starorzecza na długości około 200 m;

-         urządzenie sadu tradycyjnych odmian drzew i krzewów;

-         utworzenie sztucznej wydmy śródlądowej;

-         urządzenie kompostownika.


Efekty:

Efektem realizacji projektu jest urządzenie ogólnodostępnej, bezpiecznej, a także ciągłej przestrzeni nadrzecznej w dzielnicy miasta, w której występuje niedostatek wysokiej jakości przestrzeni publicznych. Projekt ma również charakter edukacyjny - dzięki jego realizacji nastąpi wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców dzielnicy i miasta, a także opracowanie zbioru dobrych praktyk rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych.

Projekt uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju i polityk horyzontalnych. Sposób zagospodarowania terenu, jak i szczegóły jego urządzenia były rezultatem konsultacji i warsztatów z lokalną społecznością, a także instytucjami, trwających od wiosny 2009 roku. Dzięki temu przedsięwzięcie uzyskało pełną akceptację społeczną. Projekt demonstruje możliwość renaturyzacji miejskiej przestrzeni nadrzecznej, wykorzystania zdegradowanego terenu dla odtworzenia lokalnego korytarza ekologicznego, a także stworzenia zielonej enklawy wypoczynku i rekreacji.
Projekt ma charakter innowacyjny ponieważ po raz pierwszy w polskim mieście połączono kreację przestrzeni publicznej z częściową naturalizacją doliny rzecznej. Zgodnie z założeniem projektowym, zakomponowane zbiorowiska roślinne, zgodne z warunkami siedliskowymi doliny rzecznej uzyskają zdolność do samopodtrzymywania się.

W latach 2010-2011 w ramach projektu prowadzone były prace studialne nt. zlewni rzeki Ślepiotki i rewitalizacji przestrzeni nadrzecznej w tym rejonie. W lutym 2010 przeprowadzono spotkania ze specjalistami (wydziały UM i instytucje związane merytorycznie z projektem) oraz z lokalną grupą wsparcia (przedstawiciele Rad Jednostek Pomocniczych Ligota - Panewniki oraz Piotrowice – Ochojec), przygotowujące do publicznych spotkań i konsultacji nt. planowania projektów rewitalizacji. Równolegle przeprowadzono spotkania z mieszkańcami Piotrowic, Ochojca, Ligoty i Panewniki oraz młodzieżą okolicznych szkół. W kwietniu 2010 rozpoczęto prace na terenie inwestycji pilotażowej nad Ślepiotką, które zakończono w końcuc listopada 2010. Na przełomie sierpnia i września 2010 oraz lutego i marca 2011 przeprowadzono serie spotkań warsztatowych: spotkania specjalistów oraz spotkania z zaproszonymi przedstawicielami lokalnych społeczności, w ramach tworzenia systemu współpracy dla wypracowywania wizji zagospodarowania doliny rzeki Ślepiotki.

Strona informacyjna o katowickiej części projektu REURIS, w tym galeria zdjęć:
http://reuris-f.gig.eu/pilot/


Koordynator projektu: dr Leszek Trząski, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – kontakt:
reuris@gig.eu

Koordynator regionalny / Wydział UM Katowice odpowiedzialny za realizację projektu: Wydział Kształtowania Środowiska; kontakt: Pani Sabina Denysenko, tel. 32 75 74 716, e-mail: sabina.denysenko@katowice.eu

Strona internetowa Projektu REURIS:  http://www.reuris.gig.eu/en/home.html

Galeria zdjęć
Teren nad rzeką Ślepiotką
Teren nad rzeką Ślepiotką
Teren nad rzeką Ślepiotką
Teren nad rzeką Ślepiotką
Teren nad rzeką Ślepiotką
Teren nad rzeką Ślepiotką
Żywa altanka
Widok ogólny
Ciąg spacerowy
Tablica informacyjna
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów