Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt:  Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4
Miasto:  Katowice
Okres realizacji:  2005 - 2007 i 2009 - 2010
Budżet projektu:  3.789.824,28 zł [źródła: środki EFRR: 85 % (kwota dofinansowania: 3.185.494,49 zł), środki budżetu Miasta Katowice: 15%]
Informacje o projekcie

Opis sytuacji przed realizacją projektu

Nikiszowiec to zabytkowe, unikatowe w skali światowej osiedle robotnicze z początku XX wieku, wybudowane przy dawnej kopalni Giesche. Przedmiotowy budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W 1978 r. decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego. Pierwotnie służył on mieszkańcom dzielnicy jako pralnia i magiel.
KWK "Wieczorek" przekazała budynek Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Giszowca, Nikiszowca i Janowa, powstałemu w 1994 r. Towarzystwo postawiło sobie za cel dokumentowanie i gromadzenie przedmiotów związanych z historią dzielnic, publikowanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych. W 1996 r. do budynku przeniesiono  kopalnianą izbę pamięci prowadzoną od 1962 r. To społeczne muzeum funkcjonowało pod nazwą Galeria "Magiel". Kłopoty finansowe Galerii spowodowały, że w 2003 r. kopalnia wydzierżawiła budynek Muzeum Historii Katowic. Przez 4 lata funkcjonowania filii Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu zorganizowano wiele wystaw tematycznych i akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zły stan techniczny spowodował konieczność jego zamknięcia.
Budynek usytuowany jest w zwartej zabudowie budynków mieszkalnych. Jedyna sala wystawowa usytuowana jest na I piętrze. Większość pozostałych pomieszczeń na parterze była nieużytkowana.
W Nikiszowcu brak jest ośrodka skutecznie promującego walory i dziedzictwo kulturowe nie tylko dzielnicy, ale i całego Górnego Śląska.  
 

Opis projektu

Projekt polega na rewitalizacji budynku dawnej pralni z maglem w zabytowym osiedlu robotniczym Nikiszowiec, w wyniku ktorej uruchomiony zostanie Odział Muzeum Historii katowic - Dział Etnologii Miasta. Oddział organizować będzie wystwy stałe, czasowe oraz koncerty i wykłady. W ramach wystaw stałych przedstawione będą m.in. urządzenia pralni i wnętrze typowego mieszkania robotniczego, charakterystycznego dla Nikiszowca. Do budynku zostaną przeniesione wszystkie etnograficzne zbiory muzealne i część zbiorówz działu Sztuki (np. meble). Zaklada się, że w pierwszym roku dzialania Muzeum odwiedzi 5 000 osób, a liczba ta urośnie do 12 000 osób rocznie w kolejnych latach. dzial Etnologii Miasta dysponuje obecnie w ramach stałej wystawy w głownym budynku Muzeum tylko jedna salką wystawienniczą. Zmodernicowanie budynku i stworzenie ponad 400m2 powierzchni wystawienniczej pozwoli lepiej wykorzystrać zasoby Muzeum. Planuje się, że dzięki inwestycji wzmocni się działalność okołoturysyczna w Nikiszowcu, pozwoli to na odwrócenie niekorzystnych tendencji społecznych tej dzielnicy. Projekt stanowi kluczowy krok dla wlączenia Nikiszowca do oferty kultyralnej i turystycznej województwa śląskiego. Obiekt ma szansę stać się miejscem spotkań artystów, tworząc warunki dla kontynuacji śląskich tradycji kulturalnych. Jest on idealnym tłem dla działań kulturalnych opierających się o śląską tradycję.

Działania społeczne związane z projektem 

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans. W jego wyniku mieszkańcom osiedla, zagrożonym wykluczeniem społecznym i ekonomicznym , zostaną stworzone warunki do podniesienia jakości życia poprzez stworzenie miejsc pracy (projekt przewiduje zatrudnienie 4 osób), podniesienie samooceny oraz oceny jakości otoczenia, a także zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych. Istotne jest także ułatwienie dostępu do kultury mieszkańcom osiedla, jak również osobom niepełnosprawnym. We wszystkich procedurach, w tym przy naborze pracowników, stosowane będą zasady równych szans.

Program Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu
Program zostal uruchomiony 1 czerwca 2008 r. w ramach projektu systemowego realizowanego przez MOPS w Katowicach. Realizowany jest w pomieszczeniach Parafii Św. Anny w Janowie oraz w pomieszczeniach MOPS (ul. Krakowska 138), finansowany z EFS w ramach PO KL. W ramach programu opracowano Mapę zasobów i potrzeb lokalnych dzielnicy Nikiszowiec, zawierająca szczegółowa analizę i diagnozę sytuacji społecznej, lokalnych problemów i możliwości ich rozwiązania. Utworzono także Punkt Informacji Obywatelskiej. Efektem Programu były również: cykl imprez lokalnych, Jarmark na Nikiszu, spotkania edukacyjne o charakterze treningów umiejętności społecznych i inne spotkania ze społecznością lokalną oraz cykl szkoleniowy z zakresu animacji lokalnej dla mieszkańców i przedstawicieli instytucji lokalnych.

Projektem komplementarnym jest planowany do realizacji projekt pn. "Utworzenie i rozbudowa punktu informacji turystycznej w Nikiszowcu". Uruchomienie punktu pozwoli na stopniowe wykreowanie nowego wizerunku dzielnicy. W ramach projektu zostaną również przygotowane i nieodpłatnie udostępniane informacje turystyczne. Innym projektem,  w którego realizację zaangażowane będzie MHK jest projekt "Katowice - w kręgu kultury", którego celem jest e-informacja kulturalna oraz utworzenie punktu informacji kulturalnej.
Galeria zdjęć
Budynek Magla, Nikiszowiec
Budynek Magla, Nikiszowiec
Projekt archiwalny Magla
Nikiszowiec
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów