Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Zabytkowe centrum miasta
Projekt:  Rewitalizacja zabytkowego centrum Sławkowa
Miasto:  Sławków
Informacje o projekcie

 

Na rewitalizację zabytkowego centrum miasta Sławków składa się kilka projektów. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich

 

 

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I – Przebudowa   infrastruktury ulicy Młyńskiej

 

Okres realizacji: 2006 – 2008

Budżet projektu: 2 426 960,00 zł (źródło: Budżet Miasta Sławków)

 

 

Rewitalizowany obszar wymagał  budowy  kanalizacji  deszczowej  wraz  z podczyszczalnią  wód  opadowych  i  wylotem  do  rzeki Biała  Przemsza,  kanalizacji  sanitarnej  z  przepompownią  ścieków,  rurociągu  tłocznego  ścieków  sanitarnych  oraz  wymiany  istniejącego  wodociągu  w ulicy  Młyńskiej  w  Sławkowie.

Obszar wymagał również przebudowy drogowej infrastruktury technicznej ulicy Młyńskiej dla poprawy dostępu komunikacyjnego do Miejskiego Ośrodka Kultury i kompleksu boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych Doliny Białej Przemszy i poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego.

 

Celem ogólnym projektu było pobudzenie gospodarczego i społecznego wykorzystania południowo – wschodniej części sławkowskiej starówki poprzez ożywienie ruchu turystycznego, poprawę jakości życia mieszkańców, poprawę dostępu do obiektów kultury, obszarów rekreacyjnych oraz miejskich terenów zielonych, stworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz rozwój podstawowej infrastruktury technicznej zabytkowego układu urbanistycznego miasta Sławków w celu przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej centrum miasta Sławkowa.

W dłuższym okresie należy wskazać na następujące oddziaływania realizacji projektu:

-         poprawa jakości środowiska części zabytkowego układu urbanistycznego miasta,

-          rozwój usług obsługi ruchu turystycznego,  

-          wzrost liczby turystów na obszarze oddziaływania inwestycji,

-          wzrost ilości ścieków odprowadzonych i oczyszczonych,

-         poprawa walorów krajobrazowych i przestrzennych miasta Sławkowa.

Wśród bezpośrednich rezultatów realizacji projektu należy wymienić:

-         2 budynki użyteczności publicznej ( Miejski Ośrodek Kultury i Szkoła Podstawowa) i 1 budynek prywatny podłączone do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej,

-         wybudowanie obiektu mostowego w Dolinie Białej Przemszy o nośności 50 kN/oś,     

-         zwiększenie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy z 7,06 km do 7,48 km.

Wśród efektów realizacji niniejszego projektu należy wymienić:

-          przebudowaną jezdnię (kostka betonowa) o długości 182 m1 006,0 m2

-         wybudowany parking wzdłuż jezdni (20 miejsc, kostka) – 330,0 m2

-         przebudowany chodnik wzdłuż jezdni (kostka) – 366,0 m2

-         przebudowany chodnik (MOK) – 433,0 m2

-         wybudowana ścieżka rowerowa (asfaltobeton) – 280,0 m2

-         wybudowany ciąg dla pieszych i rowerów  – 170,0 m2

-         wybudowany parking na terenie MOK (46 miejsc) – 1 180,0 m2

-          odnowioną zieleń (wzdłuż ścieżki, teren MOK) – 1 675,0 m2

-         wybudowaną kładkę dla pieszych – obciążenie 50kN

-         wybudowaną kanalizację:

a)      kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 250 o długości = 180,0 metrów

b)      przelew Ø 250 o długości = 14,0 metrów

c)      kanalizacja tłoczna Ø120 PE o długości = 235,0 metrów 

d)      kanalizacja deszczowa Ø 800 o długości = 230,0 metrów

e)      kanalizacja deszczowa Ø 250 o długości = 65,0 metrów

f)       rów otwarty o długości = 12 metrów

 

 

 

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I – Rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowegoOkres realizacji: 2006 – 2010

Budżet projektu: 953 000,00 PLN (źródła: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Miasta Sławków)

 

W projekcie przyjęto założenia mające na celu wzbogacenie układu kompozycyjnego – przestrzennego parku. Ważny elementem projektu będzie rewaloryzacja małej architektury i modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych oraz wprowadzenie dodatkowego ciągu pieszego biegnącego do nowo projektowanego placu i wokół ruin zamku.

 

Projekt ukierunkowany jest na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w strefie centrum miasta objętej działaniami rewitalizacji.

Projekt obejmuje przeprowadzenie rewitalizacji obszaru parku miejskiego i utworzenie wielofunkcyjnego kompleksu parkowo – zamkowego
w Sławkowie. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu technicznego i estetycznego fragmentu zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz wzmocnienie jego funkcji turystycznych poprzez stworzenie systemu ścieżek spacerowych zespołu parkowo – zamkowego.

Wśród planowanych efektów realizacji niniejszego projektu inwestycyjnego należy wymienić:

-         przebudowany system ścieżek parkowych

-         przeprowadzone nowe nasadzenia – organizacja zieleni

-         zmodernizowaną dotychczasową małą architekturę parku i wybudowaną nową

-         wybudowany system oświetlenia parku i zamku

-         wybudowaną miniscenę przy ruinach zamku dla organizacji imprez miejskich

-         wybudowany parkowy ogródek dla dzieci

-         stworzenie spójnego i przejrzystego układu roślinnego w parku

-         przeprowadzenie gruntownej renowacji trawników

-         wprowadzenie dodatkowego ciągu pieszego biegnącego do nowo projektowanego placu zabaw

-         wprowadzenie dodatkowej ścieżki biegnącej wokół ruin zamku

powierzchnię zrehabilitowanych pustych przestrzeni publicznych: 7 272,00 m2.


 

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I – Przeprowadzenie modernizacji zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 11


 

Okres realizacji: 2007 – 2010

Planowany budżet projektu: 1 280 000,00 zł

 

 

Obiekt został wybudowany w 1758 roku przez bpa krakowskiego i księcia Siewierskiego Andrzeja Kałuskiego dla pełnienia funkcji szpitala i przytułku. W ciągu swej historii uległ naturalnemu zużyciu, nieuniknionym zmianom
w wyniku użytkowania. Budynek przy ulicy Kościelnej 11 jest budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym i wyróżniającym się pośród sąsiedniej zabudowy większą powierzchnią, kubaturą i rozmiarami dachu. Prawie wszystkie pomieszczenia są pokryte drewnianymi stropami belkowymi, które wymagają wzmocnienia. Znaczna część więźby dachowej powinna zostać wymieniona, jak również wyeksponowana w nowych wnętrzach poddasza przewidzianych do użytkowania. Aktualnie budynek jest w 90% swojej powierzchni nieużytkowany. Budynek znajduje się w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej

 

Celem projektu jest rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kościelnej 11 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie oraz jego działań w zakresie polityki społecznej.

 


Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I – Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Mały Rynek 9Okres realizacji: 2007-2010

Planowany budżet projektu: 2 558 000,00 zł

 

Budynek jest własnością Gminy Miejskiej Sławków w dyspozycji Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych. Budynek usytuowany jest w obrębie Śródmieścia Sławkowa, w południowej pierzei Małego Rynku, w środkowej jej części. Budynek istnieje od pierwszej połowy XIX w. i jest wpisany do rejestru zabytków. Całość drewnianej konstrukcji jest w bardzo złym stanie. Więźba dachowa wymaga znacznej wymiany elementów. Z fasadą łączy się drewniana dwuskrzydłowa brama z poszyciem deskowym, które wymaga wymiany i ponownego wbudowania z wykonaniem nowych, stabilnych fundamentów.

 

 

Rewitalizacja zabytkowego drewnianego budynku przy ulicy Mały Rynek 9 i  przeznaczenie go na lokale użytkowe dla lokalnych organizacji pozarządowych i małej przedsiębiorczości

 


Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I – Kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek – Kościelna – Biskupia – Piekarska – Staropocztowa


 

Okres realizacji: 2006-2011

Planowany budżet projektu: 7 372 220 zł


Obszar bezpośrednio objęty projektem wymaga rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu kanalizacji deszczowej. Dodatkowo konieczna jest modernizacja sieci wodociągowej, która w obszarze inwestycji charakteryzuje się wysokim zużyciem technicznym powodującym wysokie straty wody. Tym samym projekt przyczyni się także do ochrony zasobów czystej wody przeznaczonej na cele bytowe i gospodarcze miasta Sławków.

 

W ramach tej inwestycji obejmującej część sławkowskiej starówki, wykonana zostanie przebudowa jezdni ulicznych wraz ze zmianą nawierzchni jezdni oraz przebudowa chodników. Przy ulicy Kościelnej zaprojektowano przebudowę parkingu. Na terenie inwestycji planowane jest odtworzenie niskiej zieleni. Wprowadzone zostanie nowe oznakowanie pionowe.

Galeria zdjęć
ul. Zamkowa (przed realizacją projektu)
ul. Zamkowa (po realizacji projektu)
ul. Zamkowa (przed realizacją projektu)
ul. Zamkowa (po realizacji projektu)
ul. Zamkowa (przed realizacją projektu)
ul. Zamkowa (po realizacji projektu)
ul. Zamkowa (przed realizacją projektu)
ul. Zamkowa (po realizacji projektu)
ul. Zamkowa (przed realizacją projektu)
ul. Zamkowa (po realizacji projektu)
ul. Zamkowa (przed realizacją projektu)
ul. Zamkowa (po realizacji projektu)
ul. Zamkowa (przed realizacją projektu)
ul. Zamkowa (po realizacji projektu)
ul. Zamkowa (przed realizacją projektu)
ul. Zamkowa (po realizacji projektu)
ul. Zamkowa (przed realizacją projektu)
ul. Zamkowa (po realizacji projektu)
ul. Zamkowa (po realizacji projektu)
ul. Zamkowa (po realizacji projektu)
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów