Bielsko Biała
Bielska Starówka
Bytom
Rynek w Bytomiu
Bytomski Park Przemysłowy
Dolomity Sportowa Dolina
Plac Jana III Sobieskiego
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Dom Pomocy Społecznej
Centrum Kariery Zawodowej
Przebudowa ulic
Obwodnica Pn. Aglomeracji Górnośląskiej
Chorzów
Amelung
Chorzowskie Centrum Kultury
Skrzyżowanie 3 Maja – Żołnierzy Września - Styczyńskiego
Skrzyżowanie Katowicka - Nowa
Skrzyżowanie Batorego – Niedźwiedziniec - Radoszowska
Centrum Inicjatyw Społecznych
Czeladź
Rewitalizacja starówki
Czechowice - Dziedzice
Osiedle Północ
Częstochowa
Parki Podjasnogórskie
Ulica Berka Joselewicza
Konduktorownia
Pawilon Wystawowy i Muzeum Kopalnictwa
Kamienica Kupiecka
Muzeum Pielgrzymowania
Gliwice
Nowe Gliwice
Radiostacja
Zamek Piastowski
Ścieżki rowerowe
Gliwicki Teatr Muzyczny
Dom św. Jacka
Ulica Portowa
Ulica Główna
Jastrzębie Zdrój
Łazienki I
Masnówka
Siedziba Sądu Rejonowego
Modernizacja basenu
Katowice
Transformacja Centrum
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego
Nikiszowiec - Muzeum Historii Katowic
Projekt REURIS
Szyb Wilson
Budynek ASP
Browar Mokrskich - Factory Centrum
Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II
Targowisko miejskie
Łaziska Górne
Zabytkowy Ratusz
Hala sportowa
Ośrodek Żabka
Mikołów
Pływalnia na terenie poprzemysłowym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Ornontowice
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z drogą dojazdową
Park Gminny w Ornontowicach
Pszczyna
Rewitalizacja starówki w Pszczynie
Ruda Śląska
Rynek - Centrum
Park Dworski
Osiedle Kaufhaus
Centrum dzielnicy Wirek
Centrum Handlowo – Wystawowo – Kulturalne
Budownictwo komunalne
Zabytkowe osiedle robotnicze
Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie
Rynek
Kompleks sportowy "Siemion"
Kompleks sportowy "Michał"
Park Tradycji
Renowacja Willi Fitznera
Termomodernizacja LO I i LO II
Siewierz
Rynek w Siewierzu
Sławków
Zabytkowe centrum miasta
Austeria
Modernizacja infrastruktury technicznej
Sosnowiec
Adaptacja budynku pokopalnianego
Przebudowa rejonu ulic Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej
Strumień
Starówka Strumieńska
Park i Kaflarnia
Rejon kąpieliska
Rejon Zamku
Wodzisław Śląski
Osiedle Piastów
Osiedle Centrum
Zabrze
Adaptacja - budynek Politechniki
Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków
Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu
Żywiec
Stary Zamek
Kompleks Starego Zamku i Parku
Stajnie w Parku Habsburgów
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Żory
Żorska Starówka
Zespół pałacowo-parkowy w Baranowicach
Park "Cegielnia"
Modernizacja targowiska
Parki Podjasnogórskie
Projekt:  Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie – Park im. Stanisława Staszica, Park 3 Maja
Miasto:  Częstochowa
Okres realizacji:  październik 2006 r. – luty 2008 r.
Budżet projektu:  14.326.357,52 zł
Informacje o projekcie
Opis sytuacji przed realizacją projektu:

Zaprojektowane w latach 1819 - 1826 przy wytyczaniu Alei Najświętszej Maryi Panny; powstały w latach 1843 – 47.  W 1908 r. przed planowaną Wielką Wystawą Przemysłowo–Rolniczą warszawski ogrodnik Franciszek Szanior dokonał całkowitego przeprojektowania i na nowo zagospodarował tereny parkowe. Przybyły wówczas pawilony wystawowe autorstwa najwybitniejszych polskich architektów – Stanisława Koszyca – Witkiewicza, Władysława Jabłońskiego, Edwarda Landaua, Józefa Kona, Czesława Przybylskiego i innych. Po 1918 r. południowa część parku nazwana została imieniem „Stanisława Staszica”, północna część -  imienia „3 Maja”. Park im. Stanisława Staszica zajmuje powierzchnie 5, 4470 ha, Park 3 Maja – 6,3870 ha.
Obiekt używany jako park miejski, przed rozpoczęciem kompleksowych prac zieleń parkowa była zaniedbana a obiekty małej architektury zniszczone. Pawilony wystawiennicze, znajdujące się w parku wymagały remontów i prac konserwatorskich.

Opis projektu

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie gruntownej rewitalizacji szaty drzewnej, alejek spacerowych, placów zabaw, zabytkowych obiektów oraz elementów małej architektury, znajdujących się na jego terenie oraz polepszenie standardu zabytkowych obiektów wystawienniczych, mieszczących się na terenie Parków Podjasnogórskich.

Projekt jest zgodny ze strategicznymi celami rozwoju miasta zapisanymi w Strategii Rozwoju Miasta Częstochowy, gdzie jednym z priorytetów jest rewitalizacja centrum miasta. Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich została ujęta w Miejskim Programie Rewitalizacji dla Częstochowy. MPR zawiera większość działań dotyczących otoczenia Klasztoru Jasnogórskiego. Część działań w sferze gospodarczej ujętych w MPR jest ukierunkowanych na osiągnięcie celu – stworzenie produktu turystycznego związanego z pielgrzymowaniem.

Przedmiotowa inwestycja zakładała zwiększenie atrakcyjności Parków Podjasnogórskich poprzez odtworzenie pierwotnego, historycznego układu wnętrz parkowych nadanego im przez Franciszka Szaniora w 1908 r. z okazji Wystawy Przemysłowo-Rolniczej. Podjęte działania rewitalizacyjne zmierzały do nadania Parkom ich pierwotnego kształtu, przy jednoczesnym unowocześnieniu infrastruktury technicznej, co zapewni temu miejscu godne miano zabytku historycznego. W tym celu wykonano:
• rewaloryzację szaty roślinnej w drodze korekty istniejącego drzewostanu oraz uzupełniających nasadzeń mających na celu przywrócenie pierwotnego składu gatunkowego drzew i krzewów z początku XX wieku,
• gruntowną modernizację alejek spacerowych, zbiornika wodnego z wodotryskami, placów zabaw dla dzieci, zabytkowych obiektów (m.in. drewniana altana) oraz obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie parków,
• modernizację oświetlenia parkowego oraz instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej).

Główny zakres prac:
1. Modernizacja zbiornika wodnego:
- technologia oczyszczania wody,
- rozbiórka istniejącego mostka oraz wykonanie nowego,
- wykonanie komory technologicznej z pomostem stalowym,
- wykonanie pomostu ze schodami terenowymi.
2. Likwidacja pawilonu gastronomicznego.
3. Likwidacja nieużytkowego szaletu miejskiego od strony ul. 7 Kamienic.
4. Zmiana nawierzchni dróg, placów, alejek spacerowych wraz z korektami ich przebiegu.
5. Wykonanie nowych placów zabaw oraz likwidacja starych.
6. Lokalizacja punktów małej gastronomii wraz z zapleczem technicznym.
7. Lokalizacja terenowych stołów do gry w szachy.
8. Remont zabytkowej drewnianej altany.
9. Remont szaletu miejskiego w pobliżu kortów tenisowych.
10.Gospodarka drzewostanem istniejącym wraz z nową szatą roślinną.
11.Remont oświetlenia parku wraz z wykonaniem nowego oświetlenia.
12.Wykonanie sieci i instalacji wodociągowych - w tym zdroje wodne - poidełka.
13.Wykonanie kanalizacji sanitarnej.
14.Wykonanie kanalizacji deszczowej.
 
Efekty realizacji projektu:
• przywrócenie wartości historycznej Parków Podjasnogórskich,
• zwiększenie potencjału turystycznego miasta,
• wzrost atrakcyjności terenów podjasnogórskich, rozszerzenie oferty kulturowej miasta.

Celem renowacji parków było ożywienie i pobudzenie aktywności gospodarczej w
kwartale otaczającym Parki - wyznaczonym ulicami 7 Kamienic, 3 Maja i Aleją
Najświętszej Maryi Panny. Przed renowacją aktywność usługowa w sferze obsługi
pielgrzymów skupiona była z zachodniej strony Jasnej Góry ( Dom Pielgrzyma i
otaczające go punkty usługowe); częściowo aktywność ta wpływała na rozwój ul. św. Barbary i Wieluńskiej. Obecnie, po przeprowadzonej modernizacji dostrzegalne jest zwiększenie aktywności w przylegającej do Parków III Alei Najświętszej Maryi Panny. Rewaloryzacja parków miała wpływ na podjęte prace remontowe w prywatnych budynkach zlokalizowanych przy ul. 7 Kamienic, 3 Maja a także w Alejach Najświętszej Maryi Panny. Równocześnie zostały podjęte prace remontowe tych ulic oraz przestrzeni alei, co zwiększa atrakcyjność tego rejonu miasta. Spodziewać się tam można przyrostu lokali gastronomicznych, tworzenie hosteli, wzrost liczby sklepów. Ważny dla miasta jest też wpływ odnowionych Parków na zwiększoną atrakcyjność inwestycyjną obszaru przy III Alei a w przyszłości także I i II Alei.

Galeria zdjęć
Zbiornik wodny - Park S. Staszica
Zbiornik wodny - Park S. Staszic
Pomnik S. Staszica
Muzeum kopalnicta i pawilon wystawowy
Muzeum Kopalnictwa
Pawilon B i zagroda wlościańska
Pawilon B
Plac zabaw
Altana w Parku S. Staszica
Stanowiska szachowe
  wstęp | rewitalizacja | szgip | inne projekty | kontakt | Wszystkie prawa zastrzeżone @ Śląski Związek Gmin i Powiatów